هـمـکــاری (فـروش و گارانــتی)

شرکت اندیشه نگار هزاره سوم با بیش از دو دهه فعالیت در حوزه فروش، تعمیرات تخصصی و حرفه ای موبایل و تبلت وهمچنین با برخورداری از کادری مجرب و متخصص در حوزه فروش و تعمیرات موبایل و تبلت، آمادگی ارائه خدمات زیر را به کمپانی ها و فروشگاه ها دارد. فروش انواع موبایل و تبلت، ارائه خدمات گارانتی موبایل و تبلت، تعمیرات تخصصی و حرفه ای موبایل و تبلت و… را شامل میشود.

همکاری

اخـذ نـمـایـنـدگـی

شرکت اندیشه نگار هزاره سوم با بیش از دو دهه فعالیت در حوزه فروش، تعمیرات تخصصی و حرفه ای موبایل و تبلت وهمچنین با برخورداری از کادری مجرب و متخصص در حوزه فروش و تعمیرات موبایل و تبلت، آمادگی ارائه خدمات زیر را به کمپانی ها و فروشگاه ها دارد. فروش انواع موبایل و تبلت، ارائه خدمات گارانتی موبایل و تبلت، تعمیرات تخصصی و حرفه ای موبایل و تبلت و… را شامل میشود.

اخذ قرارداد گارانتی

شرکت اندیشه نگار هزاره سوم با بیش از دو دهه فعالیت در حوزه فروش، تعمیرات تخصصی و حرفه ای موبایل و تبلت وهمچنین با برخورداری از کادری مجرب و متخصص در حوزه فروش و تعمیرات موبایل و تبلت، آمادگی ارائه خدمات زیر را به کمپانی ها و فروشگاه ها دارد. فروش انواع موبایل و تبلت، ارائه خدمات گارانتی موبایل و تبلت، تعمیرات تخصصی و حرفه ای موبایل و تبلت و… را شامل میشود.

خــدمــات قــابــل ارائـه بـرای هـمـکـاران

شرکت اندیشه نگار هزاره سوم با بیش از دو دهه فعالیت در حوزه فروش، تعمیرات تخصصی و حرفه ای موبایل و تبلت وهمچنین با برخورداری از کادری مجرب و متخصص در حوزه فروش و تعمیرات موبایل و تبلت، آمادگی ارائه خدمات زیر را به کمپانی ها و فروشگاه ها دارد. فروش انواع موبایل و تبلت، ارائه خدمات گارانتی موبایل و تبلت، تعمیرات تخصصی و حرفه ای موبایل و تبلت و… را شامل میشود.

مـشـاوره هــمــکــاری

شرکت اندیشه نگار هزاره سوم با بیش از دو دهه فعالیت در حوزه فروش، تعمیرات تخصصی و حرفه ای موبایل و تبلت وهمچنین با برخورداری از کادری مجرب و متخصص در حوزه فروش و تعمیرات موبایل و تبلت، آمادگی ارائه خدمات زیر را به کمپانی ها و فروشگاه ها دارد. فروش انواع موبایل و تبلت، ارائه خدمات گارانتی موبایل و تبلت، تعمیرات تخصصی و حرفه ای موبایل و تبلت و… را شامل میشود.

قــیــمــت گــذاری

شرکت اندیشه نگار هزاره سوم با بیش از دو دهه فعالیت در حوزه فروش، تعمیرات تخصصی و حرفه ای موبایل و تبلت وهمچنین با برخورداری از کادری مجرب و متخصص در حوزه فروش و تعمیرات موبایل و تبلت، آمادگی ارائه خدمات زیر را به کمپانی ها و فروشگاه ها دارد. فروش انواع موبایل و تبلت، ارائه خدمات گارانتی موبایل و تبلت، تعمیرات تخصصی و حرفه ای موبایل و تبلت و… را شامل میشود.

فــرصــت هــای شــغــلی

شرکت اندیشه نگار هزاره سوم با بیش از دو دهه فعالیت در حوزه فروش، تعمیرات تخصصی و حرفه ای موبایل و تبلت وهمچنین با برخورداری از کادری مجرب و متخصص در حوزه فروش و تعمیرات موبایل و تبلت، آمادگی ارائه خدمات زیر را به کمپانی ها و فروشگاه ها دارد. فروش انواع موبایل و تبلت، ارائه خدمات گارانتی موبایل و تبلت، تعمیرات تخصصی و حرفه ای موبایل و تبلت و… را شامل میشود.